Menu

Alumina: Nema mjesta za brigu povjerilaca!

Saopštenje menadžmenta Kompanije  „Alumina“ Zvornik

Kompanija Alumina Zvornik

Na posljednjoj sjednici Skupštine povjerilaca Fabrike glinice „Birač“ A.D. u stečaju održanoj 7. marta 2016. godine  u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,  čule su se ideje, razmišljanja, ocjene i prijedlozi kroz koje se demonstrira neznanje, nerazumijevanje poslovnih tokova, zakonomjernosti i njihova logika, načini, pravila i uslovi funkcionisanja poslovnog sistema „ALUMINA“ d.o.o.  o čemu Menadžment kompanije izdaje slijedeće:

S   A   O   P   Š   T   E   Nj   E

Možemo shvatiti i imati razumijevanja za očekivanu nervozu učesnika, za subjektivan i pristrasan odnos, ali nikako ne možemo prihavtiti tumačenja, interpretacije i kvalifikacije koje proizilaze iz  neznanja i nekompetentnosti, a još manje tendenciozne i naručene kvalifikative koje imperativno i sa indignacijom odbacujemo.

Prozvan je Menadžment kompanije i isti je označen kao direktno odgovorna  adresa  navodno lošeg stanja  i zato u cilju objelodanjivanja pune istine,  odgovorne  i korektne informisanosti naše javnosti dajemo na puni uvid činjenice, putokaze i podatke koji snagom brojki i logičkog iskaza daju drugačiju i pošteniju predstavu stanja, rezultata i odnosa u kompaniji „Alumina“ u odnosu na onu koja se želi i plasira proteklih dana.

Da postoje ozbiljni nesporazumi i dijametralne razlike sa lakoćom možemo utvrditi kroz nekoliko sasvim evidentnih i eksplicitnih fakata.

Šta je bilo polazno stanje  i ima li ubjedljivijeg argumenta i bolje ilustracije  težine stanja poslovnog sistema od neizbježnosti pokretanja stečajnih radnji?  Da li i koliko ima onih koji su istinski razumjeli ozbiljnost i težinu  polazne situacije i  imaju li dovoljno iskustvene i poslovne prefinjenosti da uokvire i dimenzionišu izazove koji su stajali pred menadžmentom  od prvog dana uvođenja stečaja, pa sve do danas?

U svim ekspertnim ocjenama, otvaranje stečajnog postupka 08.04.2013. godine u „BIRAČU“ AD označeno je  kao najbolji mogući i spasonosni potez datog trenutka. Preduzeće je imalo nagomilane gubitke koji su anulirali kapital sa čitavim spektrom otvorenih problema i svih parametara sa negativnim predznakom. Nisu bila usamljena mišljenja mnogih koja su na  rejting lestvicama  državnih i stručnih krugova visoko kotirani  koji su fabriku označili kao socijalistički mastodont i kao nepovratno propali projekat. Dakle, nije bilo ni polazne vjere, a kamoli vizionarstva, kompetentnosti i operativno-manevarskih sposobnosti za hitna, neodložna i, po mnogo čemu, rizična rješenja. 

Novi menadžment je bezrezervnim angažmanom, sa ogromnom energijom i jasnim kriznim planom, pristupio mijenjanju stanja uz državnu pomoć koja je bila isključivo deklarativno intonirana i ona nije bila uvijek iskrena ni konzistentna. U proteklom periodu novi menadžment, iako to nije odgovaralo i nije se uklapalo  u ambicije i kombinacije mnogih odgovornih i značajnih krugova i ličnosti-najnoviji razvoj događaja to potvrđuje, ostvario je takve  rezultati koji su najprije stabilizovali poslovne tokove, a potom je  usvojen  nepovratni koncept nove buduće poslovne filozofije. U svim godinama od otvaranja stečaja, „Alumina“ je imala  konstantno uzlaznu liniju poslovnih rezultata tako da je 2015. godinu završila sa:

-ostvarenim ukupnim tehnološkim rezultatom od 351.819 tona, što u odnosu na predstečajnu  2012. godinu predstavlja rast za 52,7 % ,

-ostvaren je ukupan prihod od 221 milion KM  i veći je nego prošle godine za 18,8 %. Rezultat je ostvaren uz velike oscilacije berzanskih cijena metala, konkretno cijene aluminijuma su na berzi u Londonu  u 2015. godini bile prosječno manje za 10,87% u odnosu na  prethodnu, 2014. godinu.

-ostvarena je neto dobit prije oporezivanja od 11,6 miliona KM,

-odnos između obrtne imovine i obaveza ide u pravcu njenog uravnoteženja i od dana otvaranja stečajnog postupka jaz je smanjen za 19,6 miliona KM.

-danas je u „Alumini“ zaposleno 1.248 radnika koji ostvaruju sva svoja prava sa svim izmirenim obavezama propisanim  zakonima, uređenim  kolektivnim ugovorima i  opštim aktima preduzeća.

-ostvarene su stope rasta produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti kao indikatorima racionalnijeg i efikasnijeg upravljanja  resursima.

-postignuti rezultati su garancija dobrih i izglednih šansi povjerilaca da namire svoja potraživanja. Prije okončanja stečajnog postupka izvršiće se nova procjena stečajne mase i sigurno je da će sa ovakvim rezultatom ona biti veća, a samim tim se na najdirektniji način štite interesi povjerilaca.

Dakle, ovo  je najuži izbor  osnovnih pokazatelja i ostvarenih rezultata, a menadžmentu kompanije „Alumina“ se iz čistog neznanja ili tendencioznog  pristupa, imputiraju slabosti i odgovornost tamo gdje ih nema, a čistom improvizacijom  olako se nudi koncept jeftinih i nekompetentnih rješenja – jednom riječju jeftine naracije bez argumenata i pokrića i zaista su povod za postavljanje pitanja čemu , zašto i kome sve ovo služi i šta su krajnji ciljevi svih ovih  orkestriranih ujdurmi ?

Naglašavamo da proizvodnja u „Alumini“ spada u složene i teže industrijske procese. Nema brzih promjena proizvodnog programa, a posebno u naslijeđenom stanju zapostavljenog istraživačko-razvojnog sektora, neuređenih odnosa i opterećujućeg statusa, nerazvijenog i veoma slabog domaćeg finansijskog tržišta i dr.

Mnogo puta smo informisali javnost o osvajanju četiri nova proizvoda, sa nekima smo stigli i na tržište SAD sa veoma izglednom budućnošću.Ni sami nismo zadovoljni tempom promjena, te smo i sami najveći i najkometentniji i najuporniji  kritičari postojećeg stanja, ali i sa jasnom vizijom rješenja  šta i kako dalje. Znamo da samo preorijentacijom imamo šanse u budućnosti. Zato se od početka radi na diverzifikaciji proizvodnog programa, sa krajnjim ciljem  potpunog napuštanja metalurškog programa, sa definitivnom orijentacijom na nemetalurške programe i programe bazirane na alumosilikatnoj hemiji. Uvijek je naglašavano da je neriješen status prvorazredni problem koji je kočio ove procese. Podnosili smo elaborate, nominovali investicione programe međunarodnim finansijskim institucijama, kao na primjer EBRD-u, i uvijek  bili odbijani zbog nedefinisanog statusa uslovljenog stečajem.

Menadžmentu kompanije „Alumina“ imputiraju se slabosti prilikom zapošljavanje radnika, a posebno da li je i koliko trebalo prevesti bivših radnika stečajnog dužnika – Fabrike glinice „Birač“ u zavisno preduzeće „Aluminu“. Prvi korak, po otvaranju stečajnog postupka, bio je, da se atomiziran sistem smješten u različite segmente „Birač-grupe“,  dovede u svoj logički i funkcionalni sklop. To nije bilo moguće  ostvariti bez prevođenja radnika. Pored potrebe da se očuva proces proizvodnje i rada fabrike imperativ je bio da se sačuvaju i sva radna mjesta u „Birač-grupi“, a posebno u preduzeću „Birač“ A.D u stečaju, što je, uostalom, bio i zaključak Vlade Republike Srpske. Takođe se postavlja pitanje da li je fabrika mogla uopšte funkcionisati bez većine kadrova koji su vođeni u Biraču?

-Ima li smisla komentarisati stav da su:  „visoke zalihe materijala od 20 miliona KM“.Prva slabost je netačnost podatka – zalihe su 13 miliona, a druga je potpuno nerazumijevanje procesa i opštih uslova proizvodnje  glinice kao berzanske robe. Normalno je, to zahtijeva proizvodni proces, da zalihe osnovnih sirovina budu na kraju godine najveće, toliko velike da obezbijede stabilnost proizvodnje i prodaje u zimskom periodu kada nema ni eksploatacije ni transporta rude. Zbog vremenskih uslova mogući su poremećaji u proizvodnji, a kupci se moraju ispoštovati. Da li većina onih koji se upuštaju u komentare i kritike vladaju, makar i osnovnim znanjima, o pravilima i načinima funkcionisanja berzi i kakav uticaj imaju berze na funkcionisanje svjetskog privrednog sistema?

-Mišljenje da je dobit iz 2014. godine trebalo da bude raspoređena i namijenjena za jačanje stečajne mase je odraz nepoznavanja zakonodavne regulative i računovodstvenih standarda koji na neumoljiv način obavezuju redoslijed raspodjele  neto dobit i to: da se neto  dobit najprije raspoređuje za pokrivanje nepokrivenih gubitaka, a zatim za jačenje rezervi, tek potom za sve ostalo.

-Kao propust i neoprostiv poslovni grijeh menadžmentu se pripisuje investiciono ulaganje od 3 miliona  KM u drugo pravno lice. Riječ je o rekonstrukciji kotla br 3 u „Energoliniji“.To je bilo nužno i jedino moguće smjestiti  u „Energoliniju“u kojoj su smještena sva ostala energetska postrojenja i na taj način je obezbijeđena energetska stabilnost i nezavisnost i isplativost - investicija se već isplatila kroz smanjenje troškova proizvodnje. Nažalost, nismo sigurni da se ovakvim pitanjima pravi razlika između invesicionog troška i ostalih troškova i imamo li teret investicionog troška ako se investicija isplatila-otplatila?  Znači, investicioni projekat rekonstrukcije donosi nam samo koristi sada i ubuduće.

Cilj svakih promjena, bar tako nas uči teorija i dobra praksa, je unapređenje sistema u pozitivnom i dobrom pravcu i zato se vrši izbor kompetentnih ličnosti koje mogu donijeti rezultat, donositi često i veoma rizične odluke. Problematika „Alumine“ je vrlo složena i zahtjevna, a posebno je neophodno imati razumijevanje i osjećaj za  tokove i odnose koji vladaju na međunarodnom tržištu, koje pred menadžere postavlja visoke standarde, odlično vladanje menadžerskim tehnikama, dobre komunikacione sposobnosti i dobro poznavanje svjetskih jezika i različitih kulturnih obrazaca i manira.Ubijeđeni smo da su pominjana rješenja u strašnoj oskudici sa poželjnim i potrebnim - po mnogo čemu su najmanje korak iza postojećeg  stanja. 

Ovim se: iskustveno, profesionalno odgovorno,  korektno i  dobronamjerno prema javnosti Kompanije i ukupnoj javnosti, iznosi viđenje i stav  kojim  se ukazuje na težinu odgovornosti onih koji donose odluke o izboru daljih koraka i inicijativa, a posebno na definisanju i izboru modela okončanja stečajnog postupka. Odgovorno se upućuje preporuka,  da izabrani postupci i modeli budu u suštini preferencija opštih interesa u odnosu na  kratkoročne potrebe i ciljeve pojedinaca ili grupa. Mišljenja smo da se izborom koji ne bude u korespondenciji sa  izloženim  preporukama, rizikuje da budu  ugroženi dugoročno definisani ciljevi i pravci akcije i kao epilog bi mogli  dobiti posljedice istorijskih dimenzija  i dugo nepopravljivog trajanja.

Zvorničke novosti

Prev Next

Edukativna radionica o dijabetesnom stopalu u Domu zdravlja Zvornik

16-11-2016 Hits:3033 Zvorničke novosti

Edukativna radionica o dijabetesnom stopalu u Domu zdravlja Zvornik

Sutra će se u Zvorniku  održati еdukаtivna radionica pоd nаzivоm „Prеvеnciја i trеtmаn diјаbеtеsnоg stоpаlа“ u Dоmu zdrаvlја Zvоrnik u pеriоdu оd 11 dо 16 čаsоvа. Rаdiоnicа kоја sе prоvоdi pо mеđunаrоdnоm prоgrаmu Kоrаk pо Kоrаk - SbS (Step by Step) ...

Gradska uprava raspisala konkurs za sufinansiranje troškova jedne procedure vantjelesne oplodnje

02-11-2016 Hits:3205 Zvorničke novosti

Gradska uprava raspisala konkurs za sufinansiranje troškova jedne procedure vantjelesne oplodnje

Gradska uprava Zvornik raspisala je Javni konkurs za sufinansiranje troškova jedne procedure vantjelesne oplodnje za šta će u ovoj godini biti izdvojeno 20.000 KM. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jedne procedure vantjelesne oplodnje mogu ostvariti porodice koje su...

Zvornik dobio Centar javne bezbjednosti

19-10-2016 Hits:3255 Zvorničke novosti

Zvornik dobio Centar javne bezbjednosti

Dobijanjem statusa grada, Zvorniku je vraćen Centar javne bezbjednosti koji je ukinut 2001 godine. Za načelnika Centra javne bezbjednosti Zvornik imenovan je Goran Abazović, dosadašnji  komandir jedinice za podršku Zvornik. Osim Zvornika, Centar će, pokrivati i šest opština odnosno policijskih stanica...

Zvornička Narodna biblioteka obilježila 70 godina postojanja

18-10-2016 Hits:4291 Zvorničke novosti

Zvornička Narodna biblioteka obilježila 70 godina postojanja

Zvornička „Narodna biblioteka i muzejska zbirka“ danas je obilježila veliki jubilej – 70 godina postojanja i uspješnog rada. Danas se u o ovoj ustanovi, pored knjiga i stručne literatire, mogu čitati dnevne novine, učiti, učestvovati u različitim kreativnim radionicama, predavanjima,...

Saradnja srednjih škola sa Portugalom

10-10-2016 Hits:3888 Zvorničke novosti

Saradnja srednjih škola sa Portugalom

Predstavnici zvorničkog SŠC „Petar Kočić” dogovorili su saradnju sa srednjim školama iz Portugala, što je nastavak dosadašnje uspješne saradnje sa školama iz EU. Direktor SŠC „Petar Kočić” Biljana Pisić, koja je sa profesoricom engleskog jezika Majom Stevanović dogovorila saradnju sa...

Učenici na praksi u "Alumini"

07-10-2016 Hits:2728 Zvorničke novosti

Učenici na praksi u "Alumini"

Učenici Tehničkog školskog centra Zvornik ponovo su na prakse u proizvodnim pogonima kompanije "Alumina", čime se nastavlja saradnja između ove kompanije i Tehničko školskog centra u oblasti organizacije praktične nastave za učenike ove škole u pogonima fabrike i tokom školske...

Maskenbal u osnovnoj školi u Oraovcu

07-10-2016 Hits:2976 Zvorničke novosti

Maskenbal u osnovnoj školi u Oraovcu

Povodom dječije nedelje učenici JUOS,,Desanka Maksimović" PS Oraovac su upriličili maskenbal za sve učenike od prvog do devetog razreda. Prošetali su zajedno kroz naselje na oduševljenje prisutnih. Veliki broj roditelja je došao da isprati svoje malene ,,spajdermene" i ,,princeze i...

Poreska uprava organizuje seminar na temu „Izdavanje elektronskih certifikata“

07-10-2016 Hits:2810 Zvorničke novosti

Poreska uprava organizuje seminar na temu „Izdavanje elektronskih certifikata“

Poreska uprava Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske organizuje seminar na temu „Izdavanje elektronskih certifikata“. Elektronski certifikat je poreskim obveznicima neophodan kako bi koristili elektronske usluge koje obezbjeđuje Poreska uprava RS. Prema novom Pravilniku o postupku i načinu...

Zvornički kik bokser Nikola Drobnjak priprema se za Evropsko prvenstvo

30-08-2016 Hits:3539 Zvorničke novosti

Zvornički kik bokser Nikola Drobnjak priprema se za Evropsko prvenstvo

Nikola Drobnjak, kik bokser iz Zvornika, reprezentativac BiH, učestvovaće na Evropskom prvenstvu u kik boksu , koje se održava u Ljubljani, u drugoj polovini oktobra. Pripreme za ovo takmičenje, uveliko su u toku. “Radi se naporno sve u cilju postizanja dobrog...

Nova tragedija u Zvorniku

08-08-2016 Hits:4277 Zvorničke novosti

Nova tragedija u Zvorniku

Dvadesetogodišnji Z.F. iz Branjeva, kod Zvornika, izgorio je u renou 19, koji je sletio u mjestu Branjevo - Pilica, saopšteno je iz policije. Slučaj je otkriven nakon što je Policijskoj stanici Kozluk jutros oko 5.30 časova zazvonio telefon, te je prijavljeno...

Vjernici SPC danas slave svetu Petku Trnovu

08-08-2016 Hits:1789 Zvorničke novosti

Vjernici SPC danas slave svetu Petku Trnovu

Srpska pravoslavna crkva slavi danas prepodobnu mučenicu Paraskevu, u narodu poznatu kao Petka Trnova, jednu od svetiteljki istog nadimka koje čine u narodu veoma poštovan kult Svete Petke. Sveta Petka je bila rodom iz Rima, poticala je iz hrišćanske...

JOŠ SE TRAGA ZA ANDREJOM BEUCOM

07-08-2016 Hits:2742 Zvorničke novosti

JOŠ SE TRAGA ZA ANDREJOM BEUCOM

Slovenac Andrej Beuc /34/ još nije pronađen u mutnoj Drini, nakon skoka s mosta u Drinu, koji su organizovani u okviru manifestacije "Zvorničko ljeto". Beuc je nakon skoka sa visine od 20 metara izronio, ali je potom nestao u vodi. U blizini...

Sutra startuje Drinska regata

05-08-2016 Hits:1902 Zvorničke novosti

Sutra startuje Drinska regata

 U subotu, 6. avgusta, u Zvorniku i Malom Zvorniku, sa lijeve i desne obale rijeke Drine, startovaće 12. „Drinska regata“, odnosno peta po redu koju zajedno organizuju gradovi Loznica i Zvornik i opština Mali Zvornik. „Drinska regata“ je jedan od...

Za nameštaj i rekonstrukciju škole ulažu preko 7.000 KM

05-08-2016 Hits:3740 Zvorničke novosti

Za nameštaj i rekonstrukciju škole ulažu preko 7.000 KM

Za izvođenje različitih radova na rekonstrukciji škole, kotlovnice, postavljanje pločica u hodnicima, te nababavku nameštaja za dve učionice zvornički SŠC „Petar Kočić” uložiće preko 7.000 KM. Ovome treba dodati da se ukoro očekuje i donacija međunarodne organizacije „Vrld vižn” koja će...

Korać pušten na slobodu, već je u Srbiji!

04-08-2016 Hits:2498 Zvorničke novosti

Korać pušten na slobodu, već je u Srbiji!

Filip Korać, koji je bio uhapšen zbog ubistva Čede Đokića u Zvorniku, pušten je na slobodu juče oko 17 sati, zbog nedostatka dokaza da je povezan sa ubistvom. Na saslušanju u policiji on je negirao da je povezan sa ubistvo, tvrdeći...

Počelo Zvorničko ljeto 2016.

03-08-2016 Hits:2614 Zvorničke novosti

Počelo Zvorničko ljeto 2016.

Koncertom Harisa Dzinovića, pred više od 10.000 gledalaca, sinoć je počelo “Zvorničko ljeto”. „Svi koji smo ovdje veceras treba da pošaljemo poruke ljubavi, razumijevanja, poštovanja“, rekao je na otvaranju manifestacije gradonačelnik Zoran Stevanović. Večeras će na ljetnoj pozornici Gradske plaže nastupiti...

Ubistvo u centru Zvornika (video)

01-08-2016 Hits:4674 Zvorničke novosti

Ubistvo u centru Zvornika (video)

U centru Zvornika danas oko 8.30 desilo se ubistvo. Kako saznaje BN televizija, sa dva metka, ubijen je Čedo Đokić (60) iz Vlasenice, koji je živio u Zvorniku. Prema našim saznanjima, Đokić je izašao na terasu da popije kafu i...

Svakog 15-og u mjesecu probe sirena

01-08-2016 Hits:2285 Zvorničke novosti

Svakog 15-og u mjesecu probe sirena

Služba civilne zaštite grada Zvornik obavještava građane da će svakog 15-og u mjesecu u 12:00 časova vršiti probe sirena za uzbunjivanje koje su postavljene na teritoriji grada. Probe će 15. avgustu u 12:00 časova biti vršene na sljedećim lokacijama: krug preduzeća...

Ubistvo u centru Zvornika

01-08-2016 Hits:5593 Zvorničke novosti

Ubistvo u centru Zvornika

U centru Zvornika danas oko 9.30 desilo se ubistvo. Kako saznajemo ubijen je jedan muškarac. Ubijeni je prevezen u Dom zdravlja u Zvorniku gdje je pokušana reanimacija, a kako nezvanično saznajemo ubijen je Č.Đ. Na mjestu događaja su jake...

Zvorničanin preminuo nakon udara groma

29-07-2016 Hits:3219 Zvorničke novosti

Zvorničanin preminuo nakon udara groma

  Četrdesetogodišnji Mile Stevanović iz naselja Šćemlija kod Zvornika podlegao je noćas povredama koje je zadobio od udara groma, potvrđeno je danas novinarima u Opštoj bolnici Zvornik. BN televizija saznaje da se radi o Miletu Stevanoviću, koji je bio zaposlen u "Zvornik-stanu"....

U Zvorniku ukraden pas od maloljetnika

29-07-2016 Hits:3036 Zvorničke novosti

U Zvorniku ukraden pas od maloljetnika

Na gradskoj plaži u Zvorniku dogodila se jedna nesvakidašnja krađa kada je jedanastogodišnjem dječaku inicijala I.S. ukraden tromjesečni skupocjeni pas rase francuski buldog koga je izveo u šetnju pored obale rijeke Drine. Muškarac koji se dovezao u džipu konstatovao je da...

Tragedija: Poginula dva mladića u Papraći

26-07-2016 Hits:4831 Zvorničke novosti

Tragedija: Poginula dva mladića u Papraći

Dva mladića, Dušan Jakšić (19) i Dragoljub Ivanić (20), poginuli su noćas u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Zvornik -Šekovići, u mestu Papraća. Vozač automobila, Stefan Jakšić (19), teško je povređen. Prema priči očevidaca, vozilo, kojim je upravljao Stefan Jakšić, pri...

Sportske igre mladih 29. jula u Zvorniku

26-07-2016 Hits:1797 Zvorničke novosti

Sportske igre mladih 29. jula u Zvorniku

U Zvorniku će 29. jula biti održane „Sportske igre mladih“ na kojim će se djevojčice i dječaci rođeni 2001. godine, kao i mlađi, takmičiti u košarci, malom fudbalu i odbojci. Ovim igrama prethodilo je takmičenje „između dvije vatre“ koje je u...

Kampomanija na gradskoj plaži Zvornika

26-07-2016 Hits:2420 Zvorničke novosti

Kampomanija na gradskoj plaži Zvornika

U Zvorniku će se od 4. do 7. avgusta održati Omladinski kamp pod nazivom „Kampomanija“ u organizaciji  Omladinskog savjeta Zvornik. Iz Organizacionog odbora „Kampomanije“, podsjećaju da je kamp prvi put organizovan prošle godine uz nadu da ovaj skup mladih ljudi preraste...

Traži se još 30 civila i 24 pripadnika VRS sa područja Zvornika

08-07-2016 Hits:2238 Zvorničke novosti

Traži se još 30 civila i 24 pripadnika VRS sa područja Zvornika

Gradske organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Zvornik obilježila je 18 godina svog rada. Osvrćući se na probleme koji su i dalje aktuelni sekretar gradske organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Zvornik MilivojeMarković je rekao...

Zvornik : Ko je novi vlasnik Privredne banke

31-05-2016 Hits:5923 Zvorničke novosti

Zvornik : Ko je novi vlasnik Privredne banke

Zvorničani sa pažnjom prate radove na renoviranju prizemlja Privredne banke, za koju mnoge od njih vezuju i brojne uspomene.  Ko je prodao i ko je kupio zgradu Privredne banke u Zvorniku, ko se useljava u dva moderna i prostrana renovirana prostora...

Promocija knjige-I Majevica je plakala tog dana

30-05-2016 Hits:2462 Zvorničke novosti

Promocija knjige-I Majevica je plakala tog dana

U zvorničkom Domu omladine promovisana je knjiga "I Majevica je plakala toga dana", autora Dragana Mrkajića iz Bijeljine.  Mrkajić je rekao da knjiga govori o vremenu odbrambeno-otadžbinskog rata, kada se svakodnevno ginulo i sahranjivalo, i dodao da je događaj,...

Uručene Zahvalnice maturantima - dobrovoljnim davaocima krvi

26-05-2016 Hits:2680 Zvorničke novosti

Uručene Zahvalnice maturantima - dobrovoljnim davaocima krvi

U velikoj sali Gradske uprave Zvornik upriličeno je uručenje Zahvalnica maturantima koji su ove godine po prvi put dobrovoljno dali krv u akcijama koje je zvornički Crveni krst organizovao u saradnji sa Tehničkim školskim centrom i Srednjoškolskim centrom „Petar Kočić“...

Koncert orkestra 102 gitarske žice u Domu omladine

24-05-2016 Hits:2193 Zvorničke novosti

Koncert  orkestra 102 gitarske žice u Domu omladine

Orkestar “102 gitarske žice” u okviru projekta pod nazivom Muzika za sve održaće tri koncerta u Republici Srpskoj. Prvi koncert biće  održan u JU Centar za kulturu Derventa u petak, 27. maja 2016. godine u 19 časova, a drugi u...

U Zvorniku Državna izložba pasa svih rasa

23-05-2016 Hits:2074 Zvorničke novosti

U Zvorniku Državna izložba pasa svih rasa

U Zvorniku će se u nedelju, 29. maja 2016. godine, biti održana Državna izložba pasa svih rasa CAC ZVORNIK. Mjesto održavanja izložbe je gradska plaža kod mosta Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića.  Krajnji rok za prijavljivanje pasa je 25. maj, a...

OŠ Desanka Maksimović obilježila dan škole

17-05-2016 Hits:1947 Zvorničke novosti

OŠ Desanka Maksimović obilježila dan škole

Izložbom  učeničkih slika, kulturnim programom i podjelom zahvalnica, Osnovna škola  "Desanka Maksimović" iz Čelopeka obilježila je 16. maj - Dan škole.  Vršilac dužnosti direktora ove škole Sanja Kalajdžić rekla je novinarima da su u programu učestvovali učenici recitatorske i folklorne sekcije, te školski...

Završena sanacija klizista u Boškovićima

17-05-2016 Hits:1931 Zvorničke novosti

Završena sanacija klizista u Boškovićima

Završetak  radova na sanaciji klizišta u mjesnoj zajednici Boškovići , bio je povod posjete zamjenika šefa misije Japana u BiH Kazumasa Miyazaki našem gradu i sastanku sa gradonačelnikom Zoranom Stevanovićem. Miyazaki je izrazio zadovoljstvo što prisustvuje sastanku povodom, kako je rekao, uspješnog...

Zadržati klasični način pisanja pisama

12-05-2016 Hits:2113 Zvorničke novosti

Zadržati klasični način pisanja pisama

U Narodnoj biblioteci i muzejskoj zbirci Zvornik održana je radionica pod nazivom "Drug drugu piše pismo", povodom 11. maja - Svjetskog dana pisanja pisama. Radionica je za učenike četvrtog razreda Osnovne škole "Sveti Sava" organizovana s ciljem da se pokuša...

Danas je Sveti Vasilije Ostroški

12-05-2016 Hits:2172 Zvorničke novosti

Danas je Sveti Vasilije Ostroški

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici proslavljaju danas Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog, u Crnoj Gori i mjesto su hodočašća za vjernike svih religija. Mnogi veruju da će, ako se zavjetuju da će...

PROSVJETA iz Zvornika izdala više od stotinu naslova

04-05-2016 Hits:1732 Zvorničke novosti

PROSVJETA iz Zvornika izdala više od stotinu naslova

U zvorničkoj osnovnoj školi "Sveti Sava" otvorena je izložba knjiga, koje su izašle u izdanju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva /SPKD/ "Prosvjeta" iz Zvornika.  Predsjednik SPKD "Prosvjeta" Rade Perić rekao je novinarima da je izloženo više od storinu knjiga,...

Predstavljena knjiga pjesama -Moja ćutanja-

04-05-2016 Hits:1946 Zvorničke novosti

Predstavljena knjiga pjesama -Moja ćutanja-

U Zvorniku je predstavljena knjiga pjesama "Moja ćutanja", autora Radmile Đokić iz Bijeljine.  Predstavljajući knjigu, Đokićeva je rekla da je knjiga "Moja ćutanja" treća zbirka pjesama lirskog žanra u kojoj se nalaze pjesme vezane za Zvornik za kojim je...

Vaskršnje čarolije u centru Zvornika

28-04-2016 Hits:2343 Zvorničke novosti

Vaskršnje čarolije u centru Zvornika

Na platou ispred objekta Kasina, danas je u organizaciji „Narodne biblioteke i muzejske zbirke“ održana manifestacija „Vaskršnje čarolije“ koja je okupila mališane i školarce sa jednim ciljem, a to je da što ljepše našaraju i naslikaju vaskršnja jaja. Direktor...

Vatrogasci nabavili dva čamca

28-04-2016 Hits:2333 Zvorničke novosti

Vatrogasci nabavili dva čamca

Služba profesionalne vatrogasne jedinice grada Zvornik nastavila je i u ovoj godini da nabavlja opremu i sredstva za rad, pa su tako ovih dana kupljena dva čamca od poliestera sa motorima od 25 konja, na prikolicama i sa komplet opremom,...

Pjesničko veče na Vaskrsni utorak uz izložbe i takmičenje

28-04-2016 Hits:1889 Zvorničke novosti

Pjesničko veče na Vaskrsni utorak uz izložbe i takmičenje

Zvorničko Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ prirediće na Vaskrsni utorak, 3. maja, u 19 časova u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ Pjesničko veče Radmile Đokić. Predsjednik zvorničke „Prosvjete“ Radosav Perić podsjetio je da je Đokićeva pjesnikinja iz Bijeljine koja je...

Otkriven spomenik poginulim pripadnicima MUP-a

28-04-2016 Hits:2746 Zvorničke novosti

Otkriven spomenik poginulim pripadnicima MUP-a

  Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač otkrio je juče ispred Stanice javne bezbjednosti Zvornik spomenik poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sa regije Birač, na kome se nalazi i lik policajca Dragana Đurića, koji je ubijen na jučerašnji...