Menu

Sud

Istorijat suda

Dolaskom Austro-ugarske monarhije na ove prostore formira se i sudska vlast u Zvorniku. Prema dokumentima i upisima u Zemljišnim knjigama još od 1892. godine u Zvorniku postoji Kotarsko-šerijatski sud. Nema pouzdanih podataka gdje se nalazila zgrada starog suda, ali je najvjerovatnije da se nalazila u zgradi Opštine Zvornik koju je i podigla Austro-ugarska vlast. Sud je vremenom mjenjao status u sreski, opštinski i konačno Osnovni sud u Zvorniku. Za potrebe suda sagrađena je nova zgrada 1963. godine, a u zgradi iza suda nalazio se Opštinski sud za prekršaje. Ukidanjem sudova za prekršaje 2006. godine, Sud za prekršaje pripojen je Osnovnom sud u Zvorniku, a u zgradi u kojoj se nalazio smješteno je Zemljišno-knjižno odjeljenje Osnovnog suda u Zvorniku.

Nadležnost suda

Osnovni sud u Zvorniku mjesno je nadležan za teritoriju opština Zvornik i Osmaci ( oko 70 000 stanovnika ).

Osnovni sud u Zvorniku stvarno je nadležan za suđenje :

1. u krivičnim  predmetima

a) da u prvom stepenu sudi

- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna
novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom
nije određena nadležnost drugog suda.
- za krivična djela za koja je posebnim zkonom propisana nadležnost
osnovnog suda,
- za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
na osnovni sud, 
- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

a) u svim građanskim sporovima  i
b) u vanparničnom postupku

3. drugim predmetima

a) da sprovodi izvršni postupak,
b) da određuje mjere obezbjeđenja
c) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini
d) da vrši druge poslove određene zakonom

Prijemna kancelarija -Pisarnica

U prijemnoj kancelariji Osnovnog suda u Zvorniku  obavljaju se sledeći poslovi:

- prijem pismena i izdavanje potvrde o primljenom pismenu,
- formiranje i ažuriranje sudskih predmeta,odnosno, kontrola kretanja sudskih spisa
- otpremanje pošte,
- dostavljanje predmeta višem sudu po žalbi,
- deponovanje spisa u arhivu i uništavanje bezvrijednog registraturskog materijala
- ovjera javnih isprava Apostille pečatom,
- ovjera ugovora o otkupu stana,
- izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima sud vodi evidenciju (vidi Uvjerenja i potvrde),
Ove poslove obavljaju zaposleni na radnim mjestima Referenta za unos dokumenata, Referenta za upravljanje predmetima i Referenta za otpremu pošte.

Sudska pisarnica smještena je u prizemlju zgrade suda u kancelariji broj 2 a kontakt telefon je 056/213-108 lokal 106

Sudska policija

Sudska policija Republike Srpske osnovana je Zakonom o sudskoj policiji Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 49/02). Ovim zakonom su utvrđena ovlaštenja sudske policije, organizacija i sredstva za rad, prava i obaveze, radni odnosi i disciplinska odgovornost i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Sudske policije u Republici Srpskoj.  
U toku sudskog postupka po nalogu suda sudska policija obezbjeđuje prisustvo pozvanih svjedoka, privodi okrivljenog nadležnom organu, te sprovodi osuđeno lice u ustanovu za izvršenje sankcija u kojem treba izdržavati izrečenu sankciju. Sudska policija održava red u sudnici, osigurava bezbjednost sudija, kao i bezbjednost sudske zgrade u toku i za vrijeme suđenja. Sudska policija prilikom izvršavanja službenih radnji može zatražiti pomoć organa unutrašnjih poslova koji su dužni da istu pomoć i pruže.
Predsjednik Vrhovnog suda postavlja i razrješava komandire Sudske policije i odgovoran  je za rukovođenje i upravljanje Sudske policije Republike Srpske.

U Detašmanu Sudske policije u Osnovnom sudu u Zvorniku radi pet sudskih policajaca:

- Rajo Novaković
- Siniša Petrović
- Dalibor Marković
- Simo Vukotić
- Bosiljka Rikić

Radno vrijeme u Osnovnom sudu u Zvorniku je od 07:00 do 15:00 časova.

U toku zimskog računanja vremena, radno vrijeme u Osnovnom sudu u Zvorniku je od 08:00 do 16:00 časova.

Pauza je od 09:30 do 10:00 časova.

Uvjerenja i potvrde

U Osnovnom sudu u Zvorniku, građani i pravna lica mogu izvaditi sledeća uvjerenja i potvrde:

Uvjerenja iz prekršajne evidencije

Postoje dvije vrste zahtjeva jedan za fizička, a drugi za pravna lica.

Zahtjevi za izdavanje podataka iz prekršajne evidencije predaju se na prijemu pošte

u prijemnoj kancelariji ( kancelarija br.2), a preuzimaju u kancelariji broj 4 narednog dana.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu evidencije sa krivičnog  upisnika Osnovnog suda u Zvorniku

Čitko popunjen obrazac, taksiran sa 15,00 KM sudske takse (uplaćeno putem opšte uplatnice) predaje se neposredno na šalter prijema pošte. Uvjerenje se izdaju istog dana.

Uvjerenje sa podacima ovog suda stranke zatim nose na upisnik Okružnog suda u Bijeljini koji izdaje konačno uvjerenje o tome da li se protiv podnosioca zahtjeva (fizičkog lica) vodi ili ne vodi krivični postupak.

Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti. Zahtjevi za izdavanje podataka iz prekršajne evidencije predaju se na prijemu pošte

u prijemnoj kancelariji ( kancelarija br.2), a preuzimaju u kancelariji broj 4 narednog dana

Uvjerenje da protiv privrednog društva nije pokrenut postupak likvidacije niti stečaja

Ova uvjerenja se izdaju u Osnovnom sudu u Bijeljini.

Uslovi za dobijanje uvjerenja i potvrda

Potrebno je podnijeti pisani zahtjev , nakon što se izvrši potrebna provjera podataka , uplaćuje se taksa u iznosu od  (zavisno od vrste uvjerenja ili potvrda) na sljedeći broj transakcijskog računa : 5620990000055687 , poziv na broj : 7657000000 , vrsta prihoda : 722211 budžetska organizacija: 1068001

Ovjere i prepisi

U sudu se trenutno radi nadovjera dokumenata APOSTILLE pečatom za upotrebu dokumenata u inostranstvu i Ovjera ugovora o otkupu stanova koja će se vršiti do promjene Zakona o privatizaciji stanova.

Cijena ovjere APOSTILLE pečatom po dokumentu  je 10 KM.

Cijena Ovjere ugovora o otkupu stana je 100 KM.

Prijem pošte
Svi podnesci,tužbe,žalbe,molbe i razna druga pismena predaju se u prostoriji za prijem pošte  u prizemlju zgrade  suda , soba br.2 , svakim radnim danom  od  7:00 časova do 15:00 časova , bilo da je pošta stigla lično , preporučenom pošiljkom,fax-om  ili  E-mailom na :

Adresu :Osnovni sud u Zvorniku, Svetog Save 122, 75400 Zvornik ili

E-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prilikom prijema pismena uposlenik suda dužan je da stranci izda potvrdu o prijemu.

Prilikom predaje dokumenta potrebno je platiti propisanu sudsku taksu.

Razgledanje spisa

Stranke u postupku i njihovi punomoćnici imaju pravo razmatrati i prepisivati spise, dok se ostalim osobama koje imaju opravdan interes može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa, uz podneseni zahtjev.

Stranke,  njihove opunomoćenike i druge ovlašćene osobe obavještava o stanju predmeta referent za upravljanje predmetima na osnova podataka iz elektronske baze podataka i spisa.

Pri davanju obavjesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredaba.

Ostalim osobama daju se obavjesti o stanju predmeta samo po odobrenju sudije. Za fotokopiranje sudskih spisa potrebno je odobrenje sudije. Razgledaje i prepisivanje spisa obavlja se u sudskoj pisarnici na određenom mjestu pod nadzorom referenta za upravljanje predmetima.

Žalbe na sudske odluke

Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda u Zvorniku  vrši se svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova, u Prijemnoj kancelariji ovog suda u  prizemlju soba br. 2, a žalbe se zatim prosleđuju Okružnom sudu u Bijeljini.

Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade  suda. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu . Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Okružnom sudu u Bijeljini koji je tog trenutka nadležan za taj predmet.

Adresa: Svetog Save 122
75400 Zvornik

Telefon centrala: 056/210-398  056/213-108
Faks: 056/211-667
Tehnički sekretar:  056/211-667
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izvor: pravosudje.ba